小学生日记大全 -> 日记 -> 我和红领巾有个约定

我和红领巾有个约定

 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • shì
 • guó
 • de
 • jiǎo
 • shì
 • shù
 • yīng
 • xióng
 • yòng
 • xiān
 • xuè
 • rǎn
 • hóng
 • de
 • 红领巾是国旗的一角是无数英雄用鲜血染红的
 •  
 •  
 • shàng
 • xiǎo
 • xué
 • hòu
 • gěi
 • dài
 • shàng
 • le
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • jiù
 • chéng
 •  上小学后大哥哥给我戴上了红领巾我就成
 • wéi
 • le
 • míng
 • guāng
 • róng
 • de
 • shǎo
 • xiān
 • duì
 • yuán
 • 为了一名光荣的少先队员
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • gào
 • men
 • shǎo
 • xiān
 • duì
 • yuán
 • yào
 • zuò
 • dào
 • ài
 • guó
 •  
 •  老师告诉我们少先队员要做到热爱祖国、
 • hǎo
 • hǎo
 • xué
 •  
 • xiàng
 • bāng
 • zhù
 •  
 • jìng
 • lǎo
 • ài
 • yòu
 • shì
 •  
 • yǒu
 • shí
 • 好好学习、互相帮助、敬老爱幼可是,我有时
 • shàng
 • zhuān
 • xīn
 •  
 • zuò
 • gòu
 • rèn
 • zhēn
 •  
 • jiào
 • hěn
 • cán
 • kuì
 •  
 • 上课不专心,作业不够认真。我觉得很惭愧。
 •  
 •  
 • xià
 • xué
 • dìng
 • gǎi
 • zhèng
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • hóng
 • lǐng
 •  下学期我一定努力改正。这就是我和红领
 • jīn
 • de
 • yuē
 • dìng
 •  
 • 巾的约定。
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:我和红领巾有个约定
   红领巾是国旗的一角是无数英雄用鲜血染红的
   上小学后大哥哥给我戴上了红领巾我就成为了一名光荣的少先队员
   老师告诉我们少先队员要做到热爱祖国、好好学习、互相帮助、敬老爱幼可是,我有时上课不专心,作业不够认真。我觉得很惭愧。
   下学期我一定努力改正。这就是我和红领巾的约定。
   

  小学生日记大全 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by 小学生日记大全www.5671.info© 2012 www.5671.info Inc.
  Copyright © 2010 小学生日记大全