小学生日记大全 -> 五年级日记 -> 月亮在哪??

月亮在哪??

 • zhè
 • wǎn
 • liáng
 • fēng
 •  
 • zuò
 • zài
 • pēn
 • quán
 • kàn
 • kōng
 •  
 • yuè
 • liàng
 • pǎo
 • dào
 • 这晚凉风习习,我坐在喷泉看夜空,月亮跑到
 • le
 •  
 • yuè
 • liàng
 • wéi
 • shí
 • me
 • duǒ
 • zhe
 • men
 •  
 • 哪里去了?月亮为什么躲着我们?
 •  
 •  
 • shì
 • shì
 • hài
 • xiū
 • gǎn
 • chū
 • lái
 • le
 • ne
 •  
 • hái
 • shì
 • méi
 • bàn
 •  他是不是害羞不敢出来了呢?还是没打扮
 • hǎo
 • chū
 • lái
 •  
 • 好不出来?
 •  
 •  
 • zhí
 • zài
 • pàn
 • wàng
 • yuè
 • liàng
 • zhēn
 • xiàn
 • yǒu
 • zhòu
 • fēi
 • chuán
 • dài
 •  我一直在盼望月亮我真现有宇宙飞船带我
 • shàng
 • kōng
 • kàn
 • yuè
 • liàng
 •  
 • zhēn
 • xiǎng
 • dàng
 • qiū
 • qiān
 •  
 • dàng
 • dào
 • tài
 • kōng
 • kàn
 • 上空看月亮,我真想荡秋千,把我荡道太空看
 • yuè
 • liàng
 •  
 • zhēn
 • xiǎng
 • yòng
 • dàn
 • huáng
 • sòng
 • shàng
 • tiān
 • kōng
 • kàn
 • yuè
 • liàng
 •  
 • 月亮,我真想用弹簧把我送上天空去看月亮。
 • yuè
 • qiú
 • shàng
 • zěn
 • me
 • yǒu
 • zhè
 • me
 • duō
 • xiǎo
 • dòng
 • dòng
 • shì
 • shì
 • yuè
 • qiú
 • shàng
 • yǒu
 • lǎo
 • 月球上怎么有这么多小洞洞是不是月球上有老
 • shǔ
 •  
 • fēi
 • chuán
 • chū
 • xiàn
 • le
 • shì
 • lái
 • gàn
 • shí
 • me
 • ne
 •  
 • shì
 • shì
 • zhuā
 • lǎo
 • shǔ
 • 鼠,飞船出现了是来干什么呢?是不是抓老鼠
 •  
 • hái
 • shì
 • yuè
 • liàng
 • tuō
 • chū
 • lái
 •  
 • ?还是把月亮拖出来?
 •  
 •  
 • yuè
 • liàng
 • yǒng
 • yuǎn
 • dōu
 • shì
 • me
 • míng
 • liàng
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • dōu
 • me
 • shàn
 • liáng
 •  月亮永远都是那么明亮,永远都那么善良
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • dōu
 • shì
 • me
 • wēn
 • xīn
 •  
 •  
 • ,永远都事那么温馨……
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:月亮在哪??
   这晚凉风习习,我坐在喷泉看夜空,月亮跑到哪里去了?月亮为什么躲着我们?
   他是不是害羞不敢出来了呢?还是没打扮好不出来?
   我一直在盼望月亮我真现有宇宙飞船带我上空看月亮,我真想荡秋千,把我荡道太空看月亮,我真想用弹簧把我送上天空去看月亮。月球上怎么有这么多小洞洞是不是月球上有老鼠,飞船出现了是来干什么呢?是不是抓老鼠?还是把月亮拖出来?
   月亮永远都是那么明亮,永远都那么善良,永远都事那么温馨……
   

  小学生日记大全 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by 小学生日记大全www.5671.info© 2012 www.5671.info Inc.
  Copyright © 2010 小学生日记大全