小学生日记大全 -> 二年级日记 -> 团结就是力量

团结就是力量

 •             
 • nián
 •       
 • yuè
 •    
 • xīng
 • sān
 • qíng
 • 2009122日星期三晴
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • xià
 • zuì
 • hòu
 • jiē
 •  
 • sān
 • bān
 • bān
 • de
 •  今天下午最后一节课,四三班和四四班的
 • tóng
 • xué
 • men
 • zài
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • háng
 • le
 • chǎng
 • sài
 •  
 • zhī
 • tīng
 • lǎo
 • 同学们在操场上举行了一场拔河比赛。只听老
 • shī
 • shēng
 • lìng
 • xià
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 •  
 • zhěng
 • sài
 • chǎng
 • fèi
 • téng
 • lái
 •  
 • tóng
 • 师一声令下“开始”!整个赛场沸腾起来,同
 • xué
 • men
 • shēng
 • hǎn
 •  
 •  
 • jiā
 • yóu
 •  
 • jiā
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shuāng
 • fāng
 • 学们齐声呼喊:“加油!加油!……”。双方
 • duì
 • yuán
 • dōu
 • zhuā
 • jǐn
 • shéng
 •  
 • shēn
 • xiàng
 • hòu
 • yǎng
 •  
 • shuāng
 • jiǎo
 • yòng
 • dēng
 • 队员都抓紧绳子,身子向后仰,双脚用力地蹬
 • zhe
 •  
 • men
 • dòu
 • zhì
 • áng
 • yáng
 •  
 • shǐ
 • chū
 • quán
 • shēn
 •  
 • pīn
 • mìng
 • 着,他们个个斗志昂扬,使出全身力气,拼命
 • wǎng
 • hòu
 •  
 • shéng
 • zhōng
 • jiān
 • de
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • huì
 • ér
 • xiàng
 • zuǒ
 •  
 • 往后拉,绳子中间的红领巾一会儿向左移,一
 • huì
 • ér
 • xiàng
 • yòu
 •  
 • jīng
 • guò
 • huí
 •  
 • sān
 • bān
 • yíng
 • le
 •  
 • 会儿向右移,经过几个回合,四三班赢了,大
 • jiā
 • huān
 •  
 • tiào
 • yuè
 • zhe
 •  
 • zhè
 • sài
 •  
 • shǐ
 • tóng
 • xué
 • men
 • yǒu
 • 家欢呼,跳跃着,这次拔河比赛,使同学们友
 • gèng
 • shēn
 •  
 • ràng
 • men
 • dǒng
 • tuán
 • jié
 • jiù
 • shì
 • liàng
 •  
 • 谊更深,也让我们懂得团结就是力量。
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:团结就是力量
   2009年12月2日星期三晴
   今天下午最后一节课,四三班和四四班的同学们在操场上举行了一场拔河比赛。只听老师一声令下“开始”!整个赛场沸腾起来,同学们齐声呼喊:“加油!加油!……”。双方队员都抓紧绳子,身子向后仰,双脚用力地蹬着,他们个个斗志昂扬,使出全身力气,拼命往后拉,绳子中间的红领巾一会儿向左移,一会儿向右移,经过几个回合,四三班赢了,大家欢呼,跳跃着,这次拔河比赛,使同学们友谊更深,也让我们懂得团结就是力量。
   

  小学生日记大全 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by 小学生日记大全www.5671.info© 2012 www.5671.info Inc.
  Copyright © 2010 小学生日记大全