关于天气的谚语|关于天气的谚语 作文素材-查字典作文网

 • 预览:
 • chū
 • yīn
 •  
 • jiù
 • chū
 • èr
 • xià
 •  
 • 不怕初一阴,就怕初二下。
 • jiǔ
 • qíng
 • yīn
 •  
 • jiǔ
 • qíng
 •  
 • 久晴大雾必阴,久雨大雾必晴。
 • shí
 • jiǔ
 • qíng
 •  
 • 十雾九晴。
 • tài
 • yáng
 • xiàn
 • xiàn
 •  
 • sān
 • tiān
 • jiàn
 • miàn
 •  
 • 太阳现一现,三天不见面。
 • tiān
 • shàng
 • bān
 •  
 • míng
 • shài
 • yòng
 • fān
 •  
 • 天上鲤鱼斑,明日晒谷不用翻。
 • xīng
 • fán
 •  
 • qíng
 • tiān
 •  
 • 夜星繁,大晴天。
 • huā
 •  
 • tiān
 • tiān
 • yǒu
 • xià
 •  
 • 河里鱼打花,天天有雨下。
 • jiǔ
 • yǒu
 • jiǔ
 • qíng
 •  
 • jiǔ
 • qíng
 • yǒu
 • jiǔ
 •  
 • 久雨必有久晴,久晴必有久雨。
 • lěng
 • zǎo
 •  
 • nuǎn
 • zǎo
 •  
 • 冷得早,暖得早。
 • jiǔ
 • qíng
 • què
 • zào
 •  
 • jiǔ
 • què
 • zào
 • qíng
 •  
 • 久晴鹊噪雨,久雨鹊噪晴。
 • yuè
 • shí
 • yún
 • zhē
 • yuè
 •  
 • zhèng
 • yuè
 • shí
 • xuě
 • dēng
 •  
 • 八月十五云遮月,正月十五雪打灯。
 • mián
 • huā
 • yún
 •  
 • kuài
 • lín
 •  
 • 棉花云,雨快淋。
 • kōng
 • shān
 • huí
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • tiān
 • qíng
 • yòu
 • lǎng
 •  
 • 空山回声响,天气晴又朗。
 • zǎo
 • chén
 • xià
 • dāng
 • qíng
 •  
 • wǎn
 • shàng
 • xià
 • dào
 • tiān
 • míng
 •  
 • 早晨下雨当日晴,晚上下雨到天明。
 • yún
 • jiāo
 • yún
 •  
 • lín
 • lín
 •  
 • 云交云,雨淋淋。
 • léi
 • gōng
 • xiān
 • chàng
 •  
 • yǒu
 • duō
 •  
 • 雷公先唱歌,有雨也不多。
 • chǎng
 • qiū
 • chǎng
 • hán
 •  
 • shí
 • chǎng
 • qiū
 • chuān
 • shàng
 • mián
 •  
 • 一场秋雨一场寒,十场秋雨穿上棉。
 • dōng
 • běi
 • fēng
 •  
 • tài
 • gōng
 •  
 • 东北风,雨太公。
 • léi
 • shēng
 • rào
 • quān
 • zhuǎn
 •  
 • yǒu
 • jiǔ
 • yuǎn
 •  
 • 雷声绕圈转,有雨不久远。
 • dōng
 • biān
 • chū
 • biān
 •  
 • zhèn
 • guò
 • hòu
 • yòu
 • tiān
 • qíng
 • 东边日出西边雨,阵雨过后又天晴
 •  
 • nán
 • fēng
 • tóu
 •  
 • běi
 • fēng
 • wěi
 •  
 • 南风头,北风尾。
 • tiān
 • shàng
 • gōu
 • gōu
 • yún
 •  
 • shàng
 • lín
 • lín
 •  
 • 天上钩钩云,地上雨淋淋。
 • zǎo
 • xiǔ
 • tiān
 • qíng
 •  
 • wǎn
 • jìn
 • lóng
 • tiān
 •  
 • 鸡早宿窝天必晴,鸡晚进笼天必雨。
 • zhòu
 • yīn
 •  
 • qíng
 •  
 • 昼雾阴,夜雾晴。
 • xiǎo
 • shǔ
 • tòu
 •  
 • shǔ
 • liáng
 • sōu
 • sōu
 •  
 • 小暑热得透,大暑凉溲溲。
 • fēng
 • jìng
 • tiān
 • rén
 • yòu
 • mèn
 •  
 • yǒu
 • fēng
 • yǒu
 • yòng
 • wèn
 •  
 • 风静天热人又闷,有风有雨不用问。
 • kuài
 • yún
 •  
 • shài
 • rén
 •  
 • 瓦块云,晒死人。
 • yǒu
 • shān
 • dài
 • mào
 •  
 • yún
 • lán
 • yāo
 •  
 • 有雨山戴帽,无雨云拦腰。
 • hàn
 • guā
 • dōng
 • nán
 • xià
 •  
 • lào
 • guā
 • dōng
 • nán
 • qíng
 • tiān
 •  
 • 旱刮东南不下雨,涝刮东南不晴天。
 • lín
 • tiān
 •  
 • fēng
 • diān
 •  
 • 鱼鳞天,不雨也风颠。
 • yān
 • cōng
 • mào
 • yān
 •  
 • dìng
 • shì
 • yīn
 • tiān
 •  
 • 烟囱不冒烟,一定是阴天。
 • shuǐ
 • gāng
 • chū
 • hàn
 • jiào
 •  
 • jiǔ
 • jiāng
 • yǒu
 • dào
 •  
 • 水缸出汗蛤蟆叫,不久将有大雨到。
 • nán
 • fēng
 •  
 • sān
 • guān
 • mén
 • 一日南风,三日关门
 • qīng
 • zǎo
 • bǎo
 • yún
 •  
 • xià
 • qīng
 • pén
 •  
 • 清早宝塔云,下午雨倾盆。
 • xiān
 • léi
 • hòu
 • xiǎo
 •  
 • xiān
 • hòu
 • léi
 •  
 • 先雷后雨雨必小,先雨后雷雨必大。
 • dōng
 • fēng
 • xià
 •  
 • fēng
 • qíng
 •  
 • 东风下雨,西风晴。
 • luò
 • yún
 • zǒu
 •  
 • zài
 • bàn
 • hòu
 •  
 • 日落云里走,雨在半夜后。
 • xiān
 • xià
 • niú
 • máo
 • méi
 •  
 • hòu
 • xià
 • niú
 • máo
 • qíng
 • tiān
 •  
 • 先下牛毛没大雨,后下牛毛不晴天。
 • mán
 • tóu
 • yún
 •  
 • tiān
 • qíng
 •  
 • dàn
 • yún
 •  
 • 馒头云,天气晴(淡积云)
 • yūn
 • sān
 • gèng
 •  
 • yuè
 • yūn
 • shí
 • fēng
 •  
 • 日晕三更雨,月晕午时风。
 • yàn
 • fēi
 • shé
 • guò
 • dào
 •  
 • bān
 • jiā
 • shān
 • dài
 • mào
 •  
 • 燕子低飞蛇过道,蚂蚁搬家山戴帽。
 • chǎng
 • chūn
 • chǎng
 • nuǎn
 •  
 • 一场春雨一场暖。
 • zǎo
 • dōng
 • nán
 • hēi
 •  
 • wǎn
 • běi
 • yún
 • tuī
 •  
 • 早怕东南黑,晚怕北云推。
 • luò
 • shān
 • diǎn
 • hóng
 •  
 • bàn
 • lái
 • péng
 •  
 • 日落西山一点红,半夜起来搭雨蓬。
 • yuè
 • běi
 • fēng
 • shí
 •  
 • 七月北风及时雨。
 • zǎo
 • chén
 • zhào
 •  
 • jìn
 • guǎn
 • shài
 • dào
 •  
 • 早晨地罩雾,尽管晒稻谷。
 • zǎo
 • yīn
 • yīn
 •  
 • wǎn
 • yīn
 • qíng
 •  
 • bàn
 • yīn
 • tiān
 • dào
 • míng
 •  
 • 早阴阴,晚阴晴,半夜阴天不到明。
 • lěi
 • yào
 • xià
 •  
 • 蚂蚁垒窝要下雨。
 • luò
 • yún
 • zhǎng
 •  
 • bàn
 • tīng
 • xiǎng
 •  
 • 日落乌云涨,半夜听雨响。
 • dōng
 • fēng
 • qíng
 •  
 • zhī
 • dōng
 • fēng
 • xiǎng
 • shēng
 •  
 • 四季东风四季晴,只怕东风起响声。
 • dōng
 • hóng
 • tóu
 • hóng
 •  
 • 东虹日头西虹雨。
 • jiǔ
 • fēng
 • qíng
 •  
 • jiǔ
 • qíng
 • fēng
 •  
 • 久雨西风晴,久晴西风雨。
 • yún
 • háng
 • dōng
 •  
 • zhōng
 •  
 • yún
 • háng
 •  
 •  
 • 云行东,雨无终;云行西,雨凄凄。
 • xīng
 • xīng
 • zhǎ
 • yǎn
 • tiān
 • yào
 • biàn
 •  
 • 星星眨眼天要变。
 • zǎo
 • shàng
 • duǒ
 • duǒ
 • yún
 •  
 • xià
 • shài
 • rén
 •  
 • 早上朵朵云,下午晒死人。
 • nán
 • fēng
 • nuǎn
 •  
 • běi
 • fēng
 • hán
 •  
 • dōng
 • fēng
 • cháo
 • shī
 • fēng
 • gàn
 •  
 • 南风暖,北风寒,东风潮湿西风干。
 • zhī
 • zhū
 • jié
 • wǎng
 • tiān
 • fàng
 • qíng
 •  
 • 蜘蛛结网天放晴。
 • zǎo
 • wǎn
 • yān
 •  
 • cāng
 • tiān
 • yǒu
 •  
 • 早晚烟扑地,苍天有雨意。
 • shǔ
 • xiǎo
 • shǔ
 • shì
 • shǔ
 •  
 • qiū
 • chù
 • shǔ
 • zhèng
 • dāng
 • shǔ
 •  
 • 大暑小暑不是暑,立秋处暑正当暑。
 • zhòng
 • sān
 •  
 • yǒu
 •  
 • 重雾三日,必有大雨。
 • zǎo
 • xiá
 • chū
 • mén
 •  
 • wǎn
 • xiá
 • háng
 • qiān
 •  
 • 早霞不出门,晚霞行千里。
 • chù
 • shǔ
 • yǒu
 • shí
 • jiāng
 •  
 • chù
 • shǔ
 • gàn
 • duàn
 • jiāng
 •  
 • 处暑有雨十八江、处暑无雨干断江。
 • zǎo
 • kàn
 • dōng
 • nán
 •  
 • wǎn
 • kàn
 • běi
 •  
 • 早看东南,晚看西北。
 • luò
 • luò
 • màn
 •  
 • jìn
 • sàn
 •  
 • 落雨落得慢,近日雨不散。
 • tiān
 • shàng
 • huī
 • yún
 •  
 • xià
 • dìng
 • lián
 • mián
 •  
 • céng
 • yún
 •  
 • 天上灰布云,下雨定连绵(雨层云)
 • gèng
 •  
 • shài
 • shuǐ
 • kēng
 •  
 • 雨打五更,日晒水坑。
 • yǒu
 • tiān
 • biān
 • liàng
 •  
 • dǐng
 • shàng
 • guāng
 •  
 • 有雨天边亮,无雨顶上光。
 • hēi
 • zhū
 • guò
 •  
 • pāng
 • tuó
 •  
 • kuài
 • suì
 • yún
 •  
 • 黑猪过河,大雨滂沱(大块碎雨云)
 • pào
 • tái
 • yún
 •  
 • lín
 • lín
 •  
 • bǎo
 • zhuàng
 • gāo
 • yún
 •  
 • 炮台云,雨淋淋(堡状高积云)
 • chù
 • shǔ
 • xià
 •  
 • gàn
 • dào
 • bái
 •  
 • 处暑不下雨,干到白露底。
 • yún
 • háng
 • běi
 •  
 • hǎo
 • shài
 •  
 • yún
 • háng
 • nán
 •  
 • shuǐ
 • piāo
 • chuán
 •  
 • 云行北,好晒谷;云行南,大水漂起船。
 • zǎo
 • shàng
 • hóng
 • yún
 • zhào
 •  
 • shì
 • fēng
 • biàn
 • shì
 • báo
 •  
 • 早上红云照,不是大风便是雹。
 • wǎn
 • kàn
 • běi
 • hēi
 •  
 • bàn
 • kàn
 • fēng
 •  
 • 晚看西北黑,半夜看风雨。
 • tiān
 • shàng
 • bān
 •  
 • shài
 • yòng
 • fān
 •  
 • tòu
 • guāng
 • gāo
 • yún
 •  
 • 天上鲤鱼斑,晒谷不用翻(透光高积云)
 • mián
 • huā
 • yún
 •  
 • kuài
 • lín
 •  
 • zhuàng
 • gāo
 • yún
 •  
 • 棉花云,雨快临(絮状高积云)
 • yūn
 • sān
 • gèng
 •  
 • yuè
 • yūn
 • shí
 • fēng
 •  
 • 日晕三更雨,月晕午时风。
 • tiān
 • shàng
 • gōu
 • gōu
 • yún
 •  
 • shàng
 • lín
 • lín
 •  
 • gōu
 • juàn
 • yún
 •  
 • 天上钩钩云,地上雨淋淋(钩卷云)
 • lín
 • tiān
 •  
 • fēng
 • diān
 •  
 • juàn
 • yún
 •  
 • 鱼鳞天,不雨也风颠(卷积云)
 • nán
 • fēng
 • guò
 •  
 • guò
 • lián
 • hǒu
 •  
 • 南风不过午,过午连夜吼。
 • tiān
 • shàng
 • sǎo
 • zhǒu
 • yún
 •  
 • sān
 • nèi
 • lín
 • lín
 •  
 • juàn
 • yún
 •  
 • 天上扫帚云,三五日内雨淋淋(密卷云)
 • yún
 • dōng
 • běi
 •  
 • dìng
 • yǒu
 • fēng
 •  
 • 云自东北起,必定有风雨。
 • chù
 • shǔ
 • luò
 • le
 •  
 • qiū
 • shuǐ
 • duō
 •  
 • 处暑落了雨、秋季雨水多。
 • huǒ
 • shāo
 • yún
 • gài
 •  
 • lái
 • kuài
 •  
 • yún
 •  
 • 火烧乌云盖,大雨来得快(积雨云)
 • yún
 • cóng
 • dōng
 • nán
 • lái
 •  
 • xià
 • guò
 • xiǎng
 •  
 • 云从东南来,下雨不过响。
 • chù
 • shǔ
 • léi
 • chàng
 •  
 • yīn
 • tiān
 • duō
 •  
 • 处暑雷唱歌,阴雨天气多。
 • 滿
 • tiān
 • luàn
 • fēi
 • yún
 •  
 • xuě
 • xià
 • tíng
 •  
 • è
 • liè
 • tiān
 • xià
 • de
 • suì
 • 滿天乱飞云,雨雪下不停(恶劣天气下的碎
 • yún
 •  
 • 雨云)
 • hóng
 • kuà
 • guò
 • tiān
 •  
 • yǒu
 • zài
 • yǎn
 • qián
 •  
 • 西虹跨过天,有雨在眼前。
 • chù
 • shǔ
 • shēng
 • léi
 •  
 • qiū
 • lái
 •  
 • 处暑一声雷,秋里大雨来。
 • tiān
 • shàng
 • huā
 • huā
 • yún
 •  
 • shàng
 • shài
 • rén
 •  
 • máo
 • juàn
 • yún
 •  
 • 天上花花云,地上晒死人(毛卷云)
 • chù
 • shǔ
 • qíng
 •  
 • gàn
 • biān
 • tiě
 • gēn
 •  
 • 处暑晴,干死河边铁马根。
 • wén
 • táng
 • zhōng
 •  
 • lái
 • yíng
 • yíng
 •  
 • 蚊子聚堂中,来日雨盈盈。
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • máo
 •  
 • chōng
 • háo
 •  
 • máo
 • zhǐ
 • yūn
 • huò
 • huá
 •  
 • 月亮生毛,大雨冲壕(毛指晕或华)
 • jiǔ
 • lěng
 • fēng
 • sǎo
 •  
 • tiān
 • qíng
 • dìng
 • kào
 •  
 • 久雨冷风扫,天晴定可靠。
 • chūn
 • chuī
 • dōng
 • fēng
 • dōng
 • dōng
 •  
 • dōng
 • chuī
 • dōng
 • fēng
 • zōng
 •  
 • qiū
 • chuī
 • dōng
 • 春吹东风雨咚咚,冬吹东风雨无踪,秋吹东
 • fēng
 • máo
 • máo
 •  
 • xià
 • chuī
 • dōng
 • fēng
 • 漰漰
 • 风毛毛,夏吹东风雨漰漰
  • 淘气的小兔作文100字 - 预览:

  • 淘气的小兔 林尹茜 今天爷爷给我讲故事,说的是在从前,有一片茂密的森林里,住着一只淘气的小兔,它非常喜欢吃糖果。有一天,它对妈妈说:“妈妈,我学会洗碗了,奖励我一盒糖果吧。&rdquo...
  • 地址 - www.0s.net.cn/zuowen/..html - 2019-03-19